צעדים - עמותה לחולי ומושתלי מפרקים 

                                                         050-9588022  |  050-3005788 
                                   

כנס צעדים 22  |  סקר  |  
דף הבית >> חניות נכים (חוקים ושינויים בחוק) >> תיקון חוק חניה לנכים התשס"ז- 2007 לפרטים נוספים לחץ כאן
 

תיקון חוק חניה לנכים התשס"ז- 2007
טיוטה מ- 22.4.07  
 
דברי הסבר
מאז נחקק חוק חניה לנכים, התשנ"ד – 1993 גדל מספר מחזיקי תו חניה בשיעור בלתי מרוסן וללא התחשבות בהיצע מקומות החניה הנגישים בסביבה הציבורית. לתוצאה זו מספר סיבות: (1) חלק מהתנאים בחוק להנפקת תג נכה רחבים ועמומים יתר על מידה; ניסיונה של ועדה מקצועית לקבוע מהו "ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו" בסעיף 1(א) לחוק לא צלח. (2) במשרדי הממשלה לא קיים מערך הנפקת תגים קוהרנטי שמבטיח את קיום תנאי חוק חניה לנכים כתנאי להנפקת התג; (3) אנשים רבים קבלו תג נכה מבלי שנבדקו כלל על ידי רופא, (3) אין כל בעיה לקבל תג נכה עבור שתי מכוניות לפחות, ועוד. נוסף על תופעת ריבוי תגי הנכה, נתברר כי הלכה למעשה, במקומות רבים אין כלל מקומות חניה זמינים משום שהם נתפסים על ידי נהגים שלא היה ראוי כי יחנו במקומות אלה. אכיפה לא מבוצעת על ידי הגורמים המוסמכים וכתוצאה המשיכה והחריפה בעיית זמינות המקומות. יצויין כי נוסף על תופעות אלה, גדלה באופן משמעותי כמות כלי הרכב בישראל יחסית לתקופה שבה נחקק החוק. תופעה זו תקבל בקרוב מענה מסוים על ידי תיקוני חקיקה מתאימים שיגדילו את היצע מקומות החניה הנגישים. תיקונים אלו נערכים בימים אלה בתקנות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, ובתקנות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998. 
 
מטרות הצעת חוק זו הן לפיכך שתיים: א. הגדרה מותאמת, ראויה וברורה של הזכאות לתג נכה והסדרת הליך הנפקת התג; ב. יצירת מערך אכיפה יעיל ומרתיע ככל הניתן. 
אשר למטרה הראשונה, הצעת התיקון מנסה לאזן בין מספר מקומות החניה הנגישים שכמותם מצומצמת לבין אותם אנשים שצריכים מקומות אלה בדרגות היזקקות שונות. עוד יודגש כי מקומות החניה הנגישים מאופיינים בממדים גדולים יותר משמעותית ממקום חניה רגיל כדי ליתן מענה לצרכים המיוחדים בתחום זה. תג הנכה הונפק עד כה לנכים לפי הסדרים שונים[1] ולפי תבחינים שונים שאינם כולם שווי ערך זה לזה. על הצעת החוק לשנות מצב זה ולקבוע, בהתאם לעיקרון השוויון, זכות שוויונית והוגנת לתג נכה לגבי נכים המקבלים את התג לפי הסדרים שונים. התייחסות ראויה לשיקולים אלה, מובילה להגדרת קבוצת הזכאים לתג באופן הבא: אלו אותם נכים, ללא קשר למקור נכותם ולהסדר מתן התג, שללא תג נמנעת מהם באופן משמעותי מאוד היכולת להגיע ליעד או שהיא הופכת למשימה קשה מאוד עד בלתי אפשרית.  כפועל יוצא מהעקרונות שנמנו לעיל, לא  לא מוצע בהצעת חוק זו לקבוע זכאות לסוגי לקויות שייתכן ועד כה קבלו תגים. למשל, חלק מהזכאים לקצבת ניידות (התוספת השניה), עיוורים, ויתכן כי חלק מנכי צה"ל.
 
עיקרון נוסף עליו מושתתת הצעה החוק הנה הפשטת תהליך קבלת התג והצורך הנגזר מטיב והיקף הנכות הנוגע להתניידות. לכן, תהליך הנפקת התג יבוצע באופן אוטומטי תוך התבססות על מערך הגורמים המוסמכים הקיימים כיום לפי חיקוקים שונים שבמסגרתם נבדק אדם ונקבעת נכותו לצרכים שונים; בכך תורמת הצעת החוק לאיחוד הליכים ומניעת העמסת הנכה בבדיקות יתר במסגרות שונות. המסגרות השונות שבודקות אדם נכה יעבירו את  המידע הנדרש לרשות הרישוי במשרד התחבורה לצורך הנפקת תג נכה.
 
תג הנכה יהיה תג אישי שצמוד לרכב מסויים אחד בלבד למעט במקרה של הורים לילדים – יתאפשר כי שני כלי הרכב של ההורים, אם קיימים, יכללו בתג. הזכויות הצמודות לתג הן ללא שינוי ביחס לחוק הקיים.
לשם ייעול האכיפה יוקם מערך פקחים עם סמכויות מתאימות; יינתנו סמכויות מסויימות בידי בעל חניון ציבורי כדי לקיים את הוראות החוק. הותקן מחדש פרק העבירות הפליליות כדי לייעל את מערך האכיפה וההרתעה. 
למען שלמות התמונה, יצויין כי כמות ומיקום מקומות חניה נגישים ברחוב ייקבעו בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שעוסקות בהנגשת רחובות קיימים וחדשים.
 
1. הגדרות ופרשנות  
 (א) בחוק זה -
"חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995[2];
"גורם מוסמך" – כל אחד מהגורמים המפורטים בתוספת הראשונה;
"הסכם הניידות"  - הסכם בדבר גמלת ניידות בין ממשלת ישראל למוסד לביטוח לאומי שנערך ונחתם ביום ט"ו בסיון תשל"ז (1 ביוני 1977)[3], לרבות שינויים שחלו בו מעת לעת;
"נציב" – כמשמעותו בסעיף 5 לחוק שוויון;
"פקיד תביעות" – כהגדרתו בסעיף 298(א) לחוק הביטוח הלאומי;
"תג נכה" - תג שנתנה רשות הרישוי לפי חוק זה לזכאי לתג;
             (ב) למונחים אחרים בחוק זה תהיה המשמעות שיש להם לפי פקודת התעבורה.
 
1א. זכאות לתג חניה [הערה: סע' 1א המקורי – יבוטל]
(א) אלו זכאים לקבלת תג נכה  -    
(1) מי שגורם מוסמך אישר שנתקיימו בו אחד מאלה –  
(א) הוא –
(1) מקבל הטבה לפי הסכם הניידות, או
(2) שיש לו אחד הליקויים או המחלות המפורטות בתוספת השניה למשך חצי שנה לפחות (להלן – נכות).
(ב) אדם שחדות הראיה בשתי עיניו אינה עולה על 1/60 או שהקוטר הממוצע של שדה הראייה בשתי עיניו פחות מ-°20.  
(ג) ילד שגילו לא עולה על שלוש שנים והוא זקוק לציוד רפואי כמפורט בתוספת השלישית
            (ד)  מי שמלאו לו שלוש שנים לפחות והוא אחד מאלה –
(1) ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד לפי פרטים (1)[4], (3)[5], או (5)[6] בחלק ב' לתוספת הראשונה לתקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשנ"ח – 1998[7] (להלן – תקנות דמי מחיה);
(2) ילד שתלוי בעזרת הזולת לגבי פעולות יומיום וזכאי לגמלה לסידורים מיוחדים כמשמעותה בתקנה 2 לתקנות דמי מחיה, הכל לפי החלטת פקיד תביעות;  
(3) מי שתלוי בעזרת הזולת לגבי פעולות יומיום, וזכאי לקצבה לשירותים מיוחדים לפי תקנות הביטוח הלאומי (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט – 1978[8], הכל לפי החלטת פקיד תביעות;
(4) מי שתלוי בעזרת הזולת לגבי ניידות עצמית בבית, וזכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף 223 לחוק הביטוח הלאומי, הכל לפי החלטת פקיד תביעות.
האמור בסעיפים (א) עד (ד) לא יחול על מי שמוחזק בדרך כלל במוסד בו ניתנים שירותי XX [יושלם בהמשך], למעט אם ברשותו רכב בתנאים [יושלם בהמשך] והוא בעל רשיון נהיגה תקף.
 (2) בסעיף זה, "ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד", "תלוי בעזרת הזולת"   כהגדרתם בתקנות דמי מחיה, ו-"פעולות יומיום" – כמשמעותן בפסקה החמישית להגדרתן שבתקנה 1 לתקנות דמי מחיה;  
 (ב) שר התחבורה רשאי לשנות בצו את התוספות הראשונה עד החמישית.
 
1ב. תג נכה

 1. אדם הסבור כי הוא זכאי לתג יגיש בקשה לפי הוראות רשות הרישוי.  על אף האמור לעיל, רשאית רשות הרישוי ליתן תג נכה בהסתמך על נתונים שבמאגר מידע.
 2. רשות הרישוי  -
  1. תיתן תג נכה  -
   1. למי שנתקיימו בו סעיף 1א(א);
   2. לגבי רכב יחיד שלגביו הוכח להנחת דעת רשות הרישוי כי מתקיים אחד מאלה (להלן – רכב מזכה):
    1. הוא בבעלות זכאי לתג חניה מיוחד;
    2. ברשותו הבלעדית או עומד לשימושו האישי דרך קבע;

על אף האמור לעיל, היה גילו של זכאי לתג בין 3 ל-21 שנים ואין בידו רשיון נהיגה תקף, יכול שתג נכה ינתן לגבי כל אחד מבין שני כלי רכב,  ובלבד שכל אחד מכלי רכב אלה בבעלות או ברשותו הבלעדית של אחד מהוריו.     

 1. רשאית  -
  1. להורות כי תג נכה יינתן לתקופה שתורה, ובלבד שגורם מוסמך הורה את פרק הזמן שבה מתקיימת נכות בזכאי לתג,.
  2. להאריך תוקפו של תג נכה שניתן או לקצר את תוקפו אפילו ניתן לצמיתות לפי אישור של גורם מוסמך;
  3. לבטל תג נכה אם מצאה כי ניתן שלא כדין, לרבות עקב מידע לא נכון שנמסר לה על ידי מי שניתן לו תג נכה;  
  4. מבלי לגרוע מהוראות סעיף משנה (ג), להורות על בטלותו של תג נכה אם גורם מוסמך הורה שבטלה העילה לקיומו או נשתנה נתון שהיווה תנאי למתן תג נכה,  או אם הורשע בעבירה...
  5. להורות את האופן שבו יוכח האמור בסעיף (1)(ii), לרבות באמצעות תצהיר.  

לא תפעיל רשות הרישוי את סמכויותיה לפי ס"ק (iii) אלא לאחר שנתנה לזכאי לתג הזדמנות נאותה להביא טענותיו בפניה טרם קבלת החלטה סופית בענין.  

 1. תג נכה יתבטל מאליו עם בטלות העילה בגינה ניתן התג  או במועד פטירת בעל תג נכה, לפי הענין;
 2. תג נכה יוחלף כל שנה במועד שבו יחודש רשיון הרכב המזכה הצמוד אליו, אלא אם הורתה  רשות הרישוי מועד מוקדם יותר או הורתה דרך אחרת לחידוש התג שלא באמצעות החלפתו.
 3. צורתו של תג נכה תהיה כמפורט בתוספת החמישית והוא יכלול פרטים אלה:
 1. בחזית התג – מספרו הסידורי, מספר רישוי של הרכב המזכה,, תוקפו, והצהרה לפיה "אני בעל התג מצוי בסביבה והרכב משרת אותי כעת";
 2. בגב התג – שם בעל התג, מספר תעודת זיהוי של בעל התג בצירוף תמונתו,

יינקטו אמצעים שיאפשרו זיהוי התג והפרטים שבו בקלות אפילו מונח היה בתוך המכונית, וכן מניעת זיופו.

 1. שר התחבורה רשאי להוסיף פרטים בתג נכה על האמור בסעיף משנה (ו); השר רשאי לקבוע בתקנות את צורתו של תג נכה לצורך שימוש מחוץ לישראל, ולשם כך רשאי הוא להשמיט פרטים מבין אלה המנויים בסעיף משנה (ו).  
 2. בטלה העילה בגינה ניתן תג נכה, ביטלה רשות הרישוי תג נכה או נפטר הזכאי לתג (להלן – אירוע), יחזיר מי שהחזיק בתג כאמור תג כאמור לרשות הרישוי תוך 30 ימים מיום קרות אירוע.
 3. רשות הרישוי רשאית להתלות תוקפו של תג נכה אם נעשה בו שימוש בניגוד להוראות חוק זה.
 4. רשות הרישוי תוודא אחת לשלושה חודשים כי מאגר בעלי תג החניה המיוחד אינו מכיל אנשים שנפטרו או שעזבו את ישראל [לסכם מול מינהל האוכלוסין]
 5. גורם מוסמך יעביר באופן שוטף מידע לרשות הרישוי לצורך סעיפי משנה (א) ו-(ב).
 6. רשות הרישוי תנהל רישום של תגי נכה שיהיה זמין לכל גורם אוכף.

 
 2. חניה במקום חניה נגיש, חניה במקום שאין החניה מותרת בו והתקרבות ליעד
ניתן תג נכה לפי חוק זה, רשאי בעל תג נכה –
(א) להחנות רכב מזכה במקום חניה שסומנה בתמרור מתאים לפי תקנות התעבורה  -
(1) עבור אותו רכב מזכה בלבד (להלן – חניה אישית);
(2) או שסומנה לפי הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 (להלן – חניה     נגישה),  
(ב) להחנות רכב מזכה  (להלן - הרכב), במקום שאין החניה מותרת בו אם התקיימו כל אלה (להלן – מקום חניה חריג):
(1) בסמוך למקום האמור, אין מקום חניה נגיש  או שהוא לא היה פנוי בזמן החניה;
(2) בסמוך למקום האמור לא מצוי מקום אחר שהחניה בו מותרת או שהוא לא היה פנוי בזמן החניה;
(3) החניה נעשית באופן שנותר בדרך ציבורית להולכי רגל מעבר חופשי לאורך הרכב הנמשך 1.5 מטר לפחות לפני ואחרי הרכב ורוחבה לא יפחת מ-1.1 מטר, ,
(4) החניה אינה גורמת להפרעה ממשית לתנועה.
ובלבד שבצמוד לחלון הרכב הקדמי של הרכב הוצגה חזית תג נכה מקורי שניתנה בקשר לרכב זה;
(ג) הוראות סעיפי משנה (א) ו-(ב) יחולו גם בעת שמי שנוהג עבור בעל תג נכה ברכב מזכה מחנה רכב מזכה בסמוך למקום בו נמצא בעל תג נכה לצורך הסעתו אל או ממקום כאמור, ובעת שרכב כאמור חונה במצב זה.
(ד)  מפעיל חניון או מקום שניתן להיכנס אליו עם כלי רכב ולהתקרב למקום שבו ניתן שירות ציבורי, יתיר לרכב מזכה המוביל בתוכו זכאי לתג להיכנס עם רכבו למקום כאמור אף אם הציבור אינו רשאי להיכנס למקום עם כלי רכב כדרך קבע.
(ה) לצורך הגעה למקום חניה נגיש מותר להסיע רכב מזכה בדרך ציבורית הסמוכה למקום חניה כאמור אף אם היא מיועדת רק לאוטובוסים ומוניות, ובלבד שהיא הדרך היחידה שניתן להגיע באמצעותה למקום החניה הנגיש.
 
3. סייג לרשות חניה
מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 2(ב)(3) ו- (4), לא יחול ההיתר שבסעיף 2 על חניה -
(1) בתוך צומת או בתחום שנים-עשר מטרים ממנו, פרט לקטע שסימנה רשות תימרור, בתמרור או בסימון על אבני השפה, שמותר לחנות בו;
(2) במקום כניסה לשטח המיועד לחניית כלי רכב;
(3) בתוך מעבר חציה או בתחום שנים-עשר מטרים לפניו;
(4) בנתיב שמיועד לתחבורה ציבורית ובתחום תחנת אוטובוסים המוגדר על ידי סימון על פני הכביש, ובאין סימון כאמור - בתוך עשרים מטרים לפני תמרור "תחנת אוטובוסים" ועשרים מטרים אחריו, בשני צידי הדרך, ובלבד שמותר להחנות את הרכב בצד הדרך שממול לסימון על פני הכביש או ממול לתמרור, אם רוחב הכביש באותו מקום הוא שנים-עשר מטרים או יותר;
(5) בתוך תחום תחנת מוניות המסומן בתמרור שהוצב או סומן;
(6) בתחום שני מטרים מברז כיבוי (הידרנט) כאשר התחום מסומן בסימון על המדרכה או על שולי הכביש או על שניהם, כפי שקבעה רשות התמרור המרכזית;
(7) בצד רכב אחר העומד או חונה בצדה של הדרך.
 
 4. נעילה
על האמור בסעיף 70א לפקודת התעבורה, לא ינעלו שוטר או גורר מורשה, גלגלי רכב שמצוי בו תג נכה, ולא יגררו אותו, אם מספר הרישוי של הרכב האמור  מצוין בתג האמור או אם הרכב חונה בניגוד להוראות חוק זה, אולם רשאים הם להזיז את הרכב, אם אופן חנייתו מסכן עוברי דרך או גורם הפרעה ממשית לתנועה.
 
4א. עתירה מינהלית
הרואה עצמו נפגע על ידי החלטה של רשות הרישוי, רשאי לעתור לביטולה לבית משפט לענינים מינהליים.
 
4ב. סמכות מי שאחראי לחניון ציבורי
מי שאחראי להפעלת חניון ציבורי רשאי  -

 1. לדרוש כי אדם הנחזה בפניו כבעל תג נכה יזדהה בפניו ;
 2. להורות למי שסירב להזדהות בפניו או להציג לו תג נכה – לסלק את רכבו ממקום חניה נגיש;
 3. להזיז רכב שחונה במקום חניה נגיש אם לא מוצג ברכב תג נכה;  

הוצאות שהוציא אחראי לחניון בקשר לס"ק (3) יחולו על בעל הרכב.
 
4ג. עונשין
(א) אדם שהחנה רכב בניגוד להוראות סעיף 2(א), (ב), או (ג) דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 [למעט – סייג – אם בא לקחת אותו]
(ב) מי שהחנה רכב בחניה אישית, בחניה נגישה או במקום חניה חריג –
(1) מבלי שברכב הוצג תג נכה בצמוד לחזית חלון הרכב הקדמי, דינו קנס...
(2) שתג נכה שהוצג בו לא ניתן לגבי רכב כאמור, דינו....
(ג) מי שהחנה רכב כאמור בסעיף 2(א), (ב) או (ג), והציב בו מסמך הדומה לתג נכה - ונראה לאדם העומד מחוץ לרכב, דינו קנס...
(ד) בעל תג נכה שהרשה לאחר לעשות בו שימוש בניגוד לסעיף 2, דינו....
(ה) מי שאחראי לחניון ציבורי שלא  מנע מאדם שאינו בעל תג נכה לחנות במקום חניה נגיש, דינו...
(ו) מי שייצר או הפיץ מסמך הנחזה להיות תג נכה, דינו..
(ז) מי שעושה שימוש במסמך שאינו תג נכה שהנפיקה רשות הרישוי ונחזה להיות תג נכה, דינו...
(ח) הורשע אדם בעבירה לפי חוק זה, רשאי בית המשפט, לפי הענין, בנוסף לכל עונש שנקבע לעבירה, להורות אחד או יותר מאלה –

 1. על איסור שימוש ברכב  לפי סעיף 57ג לפקודת התעבורה, ויחולו על איסור זה, בשינויים המחוייבים סעיפים 57ד עד 58 לפקודה האמורה;
 2. להורות לגורם המעניק הטבה כספית לנכה כאמור לשלול מתן אותה הטבה למשך תקופה שלא תעלה על שלושה חודשים, אם הורשע פעם אחת לפחות בגין עבירה לפי חוק זה. בפסקה זו, "הטבה" – בקשר עם מוגבלות של אותו אדם.  

 
4ה. אחריות בעל הרכב                 
על עבירה לפי חוק זה בקשר עם רכב, יחולו הוראות סעיף 27ב לפקודת התעבורה בשינויים המחוייבים.
 
4ו. פטור מתשלום בעד חניה במקום ציבורי  
מקום ציבורי שהגישה הנגישה היחידה אליו לאדם עם מוגבלות היא דרך חניה במקום הציבורי הכרוכה בתשלום או  מרחק מקום החניה הקרוב ביותר שבו הוא יכול להחנות וממנו להגיע למקום כאמור אינו עולה על 100 מטרים, ולציבור יש חניה מחוץ למקום ציבורי כאמור שלא בתשלום תחול על המפעיל או המחזיק של המקום הציבורי חובה לשלם בעד חניה במקום האמור, בשל האדם עם המוגבלות, ככל שנדרש לאדם כאמור מקום חניה;   
"מקום ציבורי" - כהגדרתו בסימן ג' לפרק ה'1 בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;
"תשלום" - לרבות שיפוי בעד תשלום.
 
4ז. עוולה אזרחית 
לענין סעיף 19נא לחוק שוויון יראו מעשה בניגוד להוראות סעיף 2 לפי חוק זה כעוולה אזרחית ויחולו עליו הוראות סימן י"ד לחוק שוויון. לבדיקה – האם נדרש ניסוח ישיר יותר – פוזיטיבי כדי לייעל הטיפול בעוולה.
 
4ח. הסמכת פקחים
(א) שוטר משטרת ישראל, מתנדב המשמר האזרחי, שעבר הכשרה לכך, ושוטר המשטרה הצבאית הינו פקח לפי חוק זה;  
(ב) אלו רשאים להסמיך פקחים לענין חוק זה –
(1) השר  - מקרב עובדי משרדו;
(2) ראש רשות מקומית – מקרב עובדי הרשות המקומית.
 4ט. סמכויות פקחים
 (א) לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה, רשאי פקח -
(1) לשם גילוי עבירה לפי חוק זה לדרוש מכל אדם שיש לו חשש סביר כי עבר על הוראות חוק זה להזדהות בפניו ולהציג בפניו מסמכים הקשורים לקיום הוראות חוק זה;
 (2) להיכנס, בכל עת סבירה, לכל מקום שיש לו חשש סביר שבו מתבצעת עבירה בניגוד להוראות סעיף חוק זה, או שבו מצוי רכב שיש חשש שנעברה בו עבירה או שבו מצוי אדם שנהג ברכב ויש חשש שעבר עבירה כאמור; ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים בלבד, אלא על פי צו של בית משפט ובליווי שוטר.
(ב) לשם גילוי עבירה לפי חוק זה יהיו לפקח סמכויות המסורות לשוטר לפי סעיף 67 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996[9], וסמכויות חקירה המסורות לקצין משטרה לפי סעיפים 2ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), 1927 9, וכן סמכויות של שוטר לבקש מבית משפט צו חיפוש ולבצעו לפי סעיפים 23ו-24(א)(1) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 10; הוראות חיקוקים אלה יחולו על חקירה, חיפוש ותפיסת חפצים כאילו נערכו בידי קצין משטרה או שוטר, לפי הענין.
(ג) מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב), חיפוש שנערך על ידי פקח לפי סעיף קטן (ב), ייעשה בנוכחותו של שוטר.
(ג) נוסף על האמור בסעיף משנה (ב), רשאי פקח לדרוש מאדם שנתקיימו לגביו כל אלה –
(1) הוא מצוי ברכב או בידיו מפתחות רכב;
(2) הרכב האמור בפסקה (1) חונה באחד מבין חניה אישית, חניה נגישה או מקום חניה חריג;
(3) ברכב הוצג תג נכה שנראה לאדם העומד מחוץ לרכב
(4) אותו אדם אינו בעל תג נכה בקשר לרכב האמור,
כי יוליך את הפקח אל בעל תג הנכה של הרכב האמור.
הערה: סמכות פקח להטיל קנסות תקום מרגע שהעבירות יוגדרו כעבירות מינהליות לפי חוק העבירות המינהליות
 
 5. ביצוע ותקנות
שר התחבורה ממונה על חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו ובכלל זה –

 1. קביעת הסדרים בדבר הגשת בקשה לתג חניה והאישורים הנדרשים; קבע השר תקנות כאמור, יבוא תקנות אלה במקום הוראות רשות הרישוי לפי סעיף 1ב(א).
 2. קביעת הסדרים בדבר פעולת ועדת זכאות, לאחר התייעצות עם שר הבריאות;
 3. קביעת הסדרים בדבר הגשת ערר, הטיפול בו, ושיקולים במתן החלטתה;
 4. קביעת שיעורי אגרות להגשת בקשה לתג חניה ולהגשת ערר על החלטת ועדה, לרבות החזר אגרה במקרים שקבע.
 5. צורת, מבנה ותוכן תג נכה.
 6. שיקולים ונסיבות למתן פטור מקנס לפי סעיף [אדם עם מוגבלות שחנה שלא עם רכב מזכה בחניה נגישה]

 
6. תחילה
תחילתו של חוק זה, 90 ימים מיום פרסומו ברשומות.
 
7. הוראות מעבר
(א) תג נכה שניתן ערב תחילתו של חוק זה, יעמוד בתוקפו עד ליום XX [הערה: פרק זמן מסויים לאחר מועד התחילה] ואז יתבטל מאליו.
(ב) רשות הרישוי תנפיק תגי נכה לפי חוק זה למי שהיה בעל תג נכה ערב תחילתו של החוק וזכאי לקבל תג נכה לפי הוראותיו.
תוספת ראשונה [להשלים]
(סעיף 1)

החוק הגורם
חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995[10]
[
רופא וועדה רפואית לפי סעיף 118,  ועדה לעררים לענין מצב תפקודי לפי סעיף 230ב,
 
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז -1956   ועדה [2] וועדה לערעורים [27]
 
תקנות הביטוח הלאומי (בדיקות רפואיות), תשכ"ה-1965 [אין תיקונים] . .
 
רופא שירות מקצועי מוסמך לפי סעיף 19 לחוק.
חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] ועדה רפואית לפי סעיף 10(א), ועדה רפואית עליונה לפי סעיף 12, בית משפט מחוזי בסמכותו לפי סעיף 12א
הסכם הניידות ועדה רפואית וועדה רפואית לעררים כהגדרתם בסעיף 2 להסכם הניידות
 [יושלם]    
 

 
 
תוספת שניה
(סעיף 1א)
 

טור א טור ב טור ג עמודה זו לא תהיה חלק מהחוק
מספר סידורי תבחין רפואי אחוזי נכות רפואית מס' סעיף בתוספת לתק' בטח"ל[11]
1. שחפת פעילה של הבלוטות (צוואר, בית-השחי, מפשעות) הדורשת אשפוז או שכיבה                                                  100 1(1)(ג)
2. בלוטות הלימפה  -  למפומה ממאירה Malignant lymphoma  - במצב חריף עם סימנים כלליים (כגון חום, חולשה כללית, אנמיה  וכו') ובלבד שזכאי לקצבה לשירותים מיוחדים                                                         100 1(3)(ב)
3. מחלות הדם -  אנמיה  -  מצב קשה, אך מסוגל לעבודת בית קלה בלבד                              75 2(ד)
4. מחלות הדם -  אנמיה  -  מצב חמור, בלתי מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד         100 2(ה)
5. מחלות הבלוטות להפרשה פנימית (בלוטות התריס, מצר התריס, יתרת המוח, יתרת הכליה) - המצב חמור, אך מסוגל לעבודות בית קלות בלבד                       75 3(ו)
6. מחלות הבלוטות להפרשה פנימית (בלוטות התריס, מצר התריס, יתרת המוח, יתרת הכליה)- המצב חמור מאוד, בלתי מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק    לסיעוד                                                          100 3(ז)
  סכרת Diabates Mellitus אשר הופיעו בה אחד או יותר מן        הסיבוכים הבאים (ללא קשר לצורת הטיפול):
א. נוירופתיה סימפטומטית (תחושתית - מוטורית או אוטונומית);
ב. רטינופתיה סוכרתית (של הרקע - BDR, או משגשגת - PDR);
ג. פרוטאינוריה קבועה, או הוכחה היסטולוגית לנפרופתיה סוכרתית;
ד. מחלת כלי דם היקפיים
ה. מחלת כלי דם כלילים
100 4(7)
7. מחלות הסמפונות והריאה שאינן שחפתיות - דלקת כרונית של הסמפונות עם או בלי התרחבות הסמפונות(Bronchiectasis)-        
קיימים הממצאים שצויינו בפסקה ג, כשקוצר הנשימה בולט במאמץ קל, קיימים סימנים קליניים ופונקציונליים של אמפיזמה, או התרחבות הסמפונות בצורה קשה, שטפי-דם תכופים            
60 5(1)(ד)
8. מחלות הסמפונות והריאה שאינן שחפתיות - דלקת כרונית של הסמפונות עם או בלי התרחבות הסמפונות(Bronchiectasis)-         קיים שיעול מטריד, כיח מרובה ללא הפסקות עם קוצר נשימה במנוחה, כחלון עם סימנים קליניים ופונקציונליים בולטים של אמפיזמה עם או בלי לב ריאתי corpulmonale 100 5(1)(ה)
9. שחפת הריאות - שחפת פעילה - יש צורך בטיפול ובשכיבה                                       100 7(1)(א)
10. שחפת הריאות - מצבים שלאחר ניתוחים - של ריאה שלמה                                               60 7(3)(ג)(III)
11. שחפת הריאות - מצבים שלאחר ניתוחים -  קיימים סיבוכים כגון       Empyema or Fistula Broncho-cutanea 100 7(3)(ג)(IV)
12. קרום הריאה - דלקת קרום הריאה שחפתית - קיים תפליט (וסימנים קליניים לפעילות)                         100 8(2)(א)
13. קרום הריאה - דלקת קרום הריאה מוגלתית Empyema - במצב הריף                                                     100 8(3)(א)
14. קרום הריאה - דלקת קרום הריאה מוגלתית Empyema - במצב כרוני עם ירידה קשה במצב הכללי                           80 8(3)(ב)
15. מחלות הלב - במחלת לב שגרונית חריפה, דלקת חידקית, תת-חריפה של פנים הלב (.S.B.E) ובאטם שריר הלב - קיימת אי-ספיקת הלב במידה בינונית, בצקת, נשמת לאחר מאמץ קל, מסוגל לעבודה קלה ביותר ובישיבה בלבד (דרגה תפקודית רביעית)                                            75 9(1)(ג)(V)
16. מחלות הלב - במחלת לב שגרונית חריפה, דלקת חיידקית, תת-חריפה של פנים הלב (.S.B.E) ובאטם שריר הלב - לאחר 6 חודשים- אי-ספיקת לב קשה, אינו מסוגל לשום עבודה                    100 9(1)(ג)(VI)
17. מחלות הלב - תעוקת הלב (Angina pectoris) - התקפים שכיחים של תעוקת הלב, כשקיימים כאבים סטנוקרדיים גם במנוחה                                                      70 9(2)(ג)
18. מחלות הלב - הפרעות בקצב - מחסום פרוזדורי- חדרי - מחסום שלם עם התקפי חוסר הכרה (תסמונת (Adams Stokes
 
100 9(4)(ג)(IV)
       
20. כלי הדם -  M. Raynaud * Endarteritis  obliterans (M. Buerger) - בצורה קשה                                                           60 11(5)(ה)
21. כלי הדם -  M. Raynaud * Endarteritis  obliterans (M. Buerger) - בצורה קשה מאד                                                      100 11(5)(ו)
22. מעיים - דלקת כיבית של המעי הגס - בצורה קשה, עם חום, אנמיה קשה, המצב הכללי ירוד מאד         70 13(2)(ד)
23. מעיים - דלקת כיבית של המעי הגס - בצורה חמורה, זקוק לאשפוז                                  100 13(2)(ה)
24. מעיים - Malabsorption syndrome including Coeliac disease, Sprue  - בצורה קשה עם ירידת חלבוני הדם Hypoproteinemia), בצקת ברגליים ואנמיה ניכרת, הפרעות באלקטרוליטים וכו'       70 13(4)(ג)
25. פציעות וניתוחי קיבה ומעיים - מצב שלאחר פציעה או ניתוחים של הקיבה והמעיים - ישנן הפרעות קשות, אך מסוגל לעבודות בית קלות בלבד            80 14(1)(ו)
26. פציעות וניתוחי קיבה ומעיים - מצב שלאחר פציעה או ניתוחים של הקיבה והמעיים -  ישנן הפרעות קשות בעיכול גם לאחר ניתוח נוסף, בלתי מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד                      100 14(1)(ז)
28. מחלות הכבד ודרכי המרה - שחמת הכבד - בצורה קשה, עם דליות הושט, מיימת (ASCITES), עם או בלי שטפי דם, עם או בלי הפרעות חולפות במערכת העצבים            70 16(1)(ג)
29. מחלות הכבד ודרכי המרה - שחמת הכבד - בצורה חמורה, החולה זקוק לשכיבה וסיעוד                     100 16(1)(ד)
30. מחלות הכבד ודרכי המרה - מצב לאחר ניתוח דלף במחזור הדם של וריד השער -  קיימת מיימת או שטפי-דם חוזרים עם או בלי הפרעות חולפות מצד מערכת העצבים ( (Portal systemic encephalopathia 70 16(2)(ב)
31. מחלות הכבד ודרכי המרה - מצב לאחר ניתוח דלף במחזור הדם של וריד השער -  המצב חמור, החולה מרותק למיטה או זקוק לסיעוד               100 16(2)(ג)
32. צפק - שחפת של הצפק עם הופעות של חסימה חלקית (sub-ileus) - בשלב הפעיל                                                    100 18(2)(א)
33. כליות - כריתת כליה - כריתת כליה אחת, כשישנן הפרעות בפעולת הכליה השניה הגור- מות להפרעות קשות בפעולות מערכת הדם והלב                        100 22(4)(ג)
34. כליות - דלקת כליות כרונית - תסמונת נפרוטית בולטת עם עליה ניכרת של לחץ הדם, אוראה  (Urea) בין 50 ל-80 מג"ר אחוז                                     80 22(7)(ד)
35. כליות - דלקת כליות כרונית -  עם הפרעות קשות מצד הכליות ומחזור הדם, החולה איננו מסוגל לעבודה                                                         100 22(7)(ה)
       
39. שחפת אורגניטלית - בתקופה החריפה והפעילה                                      100 26(א)
40. תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים - המיפלגיה (Hemiplegia) - חלקית -                               בצורה בינונית     
 
ימין – 50%, שמאל – 40% 29(1)(א)(II)
41. תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים - המיפלגיה (Hemiplegia) - חלקית -                               בצורה קשה
 
ימין – 70%, שמאל – 60% 29(1)(א)(III)
42. תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים - המיפלגיה (Hemiplegia) - שלמה עם קונטרקטורות
  .                    
100 29(1)(ב)
43. תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים - פרפלגיה (Paraplegia)- בצורה בינונית 50 29(2)(ב)
44. תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים - פרפלגיה (Paraplegia)- בצורה קשה                                                        80 29(2)(ג)
45. תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים - פרפלגיה (Paraplegia)- בצורה מוחלטת (חוסר תנועתיות מוחלטת)                              100 29(2)(ד)
46. תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים - Quadriplegia - בצורה קלה                                                        60 29(3)(א)
47. תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים - Quadriplegia - בצורה בינונית                                                    80 29(3)(ב)
48. תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים - Quadriplegia - בצורה קשה                                                         100 29(3)(ג)
  הפרעות כקואורדינציה ותסמונות אקסטרה פירמידליות כגון בימין - 50% בשמאל -  40% 29(8)III))
Athetosis, Chorea, Choreo-Athetosis,
בצורה קשה
49. תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים - מחלת פרקינסון (Morbus Parkinson)- חצי גוף ימין - בצורה קשה 50 29(9)(א)(III)
       
50. עצבי הגפיים התחתונים - (Sciatic Nerve) N.  - ischiadicus שיתוק חלקי - בצורה קשה 40 32(1)(א)(III)
51. עצבי הגפיים התחתונים - (Sciatic Nerve) N.  - ischiadicus שיתוק מלא                                       60 32(1)(ב)
52. מחלות העצמות והפרקים - ארטריטיס רבמטואידית, ניוונית או מכל סוג אחר -
בצורה קשה מאד, קשיון בפרקים הגדולים, המצב הכללי ירוד 
80 35(1)(ו)
53. מחלות העצמות והפרקים - ארטריטיס רבמטואידית, ניוונית או מכל סוג אחר - בצורה חמורה, החולה רתוק לכסא גלגלים או הופיעו סיבוכים רציניים                                                     100 35(1)(ז)
54. מחלות העצמות והפרקים - Osteomyelitis chronica  - הצורה האמורה בפסקה ג, אך קיימים סימנים כלליים תמידיים המחייבים שכיבה מתמדת במיטה                          100 35(2)(ד)
55. מחלות העצמות והפרקים -  שחפת העצמות והפרקים - בתקופה החריפה של המחלה - בצורה קשה, ישנן הפרעות ניכרות בפעולה                     70 35(3)(א)(II)
56. מחלות העצמות והפרקים -  שחפת העצמות והפרקים - בתקופה החריפה של המחלה - בצורה קשה מאד, ישנם סימנים לשחפת כללית                   100 35(3)(א)(III)
57. עמוד השדרה - קבוע מוחלט של כל עמוד השדרה  - בזווית נוחה                                                60 37(4)(א)
58. עמוד השדרה - קבוע מוחלט של כל עמוד השדרה  -  בזווית בלתי נוחה, גם אם קיימות תנועות קלות של הצואר זווית העולה על 30 מעלות לגבי הקו המאונך (Vertical) נחשבת לבלתי נוחה 100 37(4)(ב)
59. עצמות הגפיים התחתונים – אי התאחות של עצם ה-Femur - מפרק נד מדומה ואין הגוף יכול להיתמך ברגל גם בעזרת מכשיר         70 47(1)(ב)
60. עצמות הגפיים התחתונים - קטיעת הגף התחתון - בפרק הירך                                                 80 47(6)(א)
61. עצמות הגפיים התחתונים - קטיעת הגף התחתון -  בשליש העליון של עצם הירך או בסמוך מתחת לשליש              80 47(6)(ב)
62. עצמות הגפיים התחתונים - קטיעת הגף התחתון - באמצע הירך או בשליש התחתון, ישנה אפשרות של התקנת תחליף מלאכותי                                             65 47(6)(ג)
  קטיעת השוק עד 5 סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך או בסמוך לזה    55 47(7)(א)
  קטיעת השוק ביותר מ-5 סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך כולל Syme's amputation 50 47(7)(ב)
63. הפרקים הגדולים של הגפיים התחתונים - פרק הירך - מפרק נד                                                   70 48(1)(א)
64. אוזניים - אוזן פנימית - פגיעה בחלק הוסטיבולרי - בצורה חמורה - הדורשת ריתוק למיטה                       100 72(4)(ב)(IV)
       
 

 
תוספת שלישית (סעיף 1ב)
ציוד רפואי לילדים –

 1. ילד הנזקק לטיפול בחמצן ברוב שעות היממה באמצעות בלון חמצן נייד או שיש לו טרכאוסטומיה ועקב כך נזקק למכשיר הנשמה;
 2. ילד שאפשרות הניידות היחידה שלו היא באמצעות שכיבה אופקית באלונקה לפי קביעת רופא של מכון להתפתחות הילד במשרד הבריאות;

 
תוספת רביעית (סעיף 1ב)
צורתו של תג נכה


תיקונים עקיפים
- בתוספת הראשונה של חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000, לאחר פרט משנה 14(ג) יבוא – "(ד) החלטה של רשות הרישוי לפי חוק חניה לנכים, התשנ"ד – 1993".
עם משטרת ישראל: מתנדבי משא"ז כפקחים
לאכיפה – במקום להחליף תג כל שנה, להנפיק מדבקה יחד עם תהליך חידוש רשיון רכב.
חוק רשמ"ק (חניה לנכים) – אם אין אפשרות להקצות מקום למקום חניה נגיש בתחומי נכס פרטי, רשאית הרשמ"ק להקצות מקום מתאים בתחום שטח ציבורי.
חנית רכב על הנמכת מדרכה לרבות שיפוע עליה למדרכה תחשב עבירת תעבורה. לדיון לגבי הסדרת סימון ותמרור
 
 [1] הסדרים אלו כוללים, בין היתר, את חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958, חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959, הסכם הניידות ועוד.
[2] ס"ח התשנ"ה, עמ' 205.
[3] י"פ התשל"ז, עמ' 1813, י"פ התשס"ב, עמ' 62.
[4] "(1) ילד הזקוק פעם בחודש לפחות לעירוי של תכשירים ציטוטוקסיים או המקבל טיפול בקרינה מייננת לפני או אחרי כריתה כירורגית של גידול ממאיר, והכל במשך כל תקופת הטיפול כאמור ובחצי השנה שלאחריה, וכן בתקופה שבה הילד סובל ממחלה משנית קבועה וקשה, שנוצרה כתוצאה מטיפול כאמור."
[5] "(3) ילד המקבל טיפול בחמצן ברוב שעות היממה או שקיימת טרכאוסטומיה."
[6] "(5) ילד הזקוק לטיפול והשגחה, בשל שבירות עצמות פתולוגית או בשל דלקות כרוניות קשות בעצמות, שבעטיין חל איסור לבצע טיפול פזיותרפי או טיפול שיקומי אחר."
[7] י"פ התשנ"ח, עמ' 657.
[8] ק"ת התשל"ט, עמ' 83.
[9]  ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.
[10] ס"ח התשנ"ה, עמ' 205.
[11] תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז -1956

לצורך כתבה עיתונאית שתעסוק בנושא מפרק הירך MOM (מתכת על מתכת)
והשימוש במפרק דרך משרד הבריאות.
דרושים אנשים שעברו השתלה של מפרק מהסוג הזה.

לפרטים אנא צור/צרי קשר עם עמותת צעדים
בטלפונים: 050-9588022 | 050-3005788
או באימייל:
tzeadim@walla.com

למידע, הכוונה, וייעוץ משפטי
מהעמותה השאירו פרטים:
 

לייבסיטי - בניית אתרים