צעדים - עמותה לחולי ומושתלי מפרקים 

                                                         050-9588022  |  050-3005788 
                                   

כנס צעדים 22  |  סקר  |  
דף הבית >> חניות נכים (חוקים ושינויים בחוק) >> חוק חניות הנכים תשנ"ד ותוי חניה לנכים
 

חוק חניה לנכים תשנ"ד ותו חניה לנכה בארץ ובחו"ל

מתוך אתר שיל 2

הגדרות ופרשנות של החוק


1.א. בחוק זה -"תג נכה" - תג הנושא את שם הנכה ואת מספר הרכב שנתנה רשות
הרישוי, כמשמעותה בפקודת התעבורה, לנכה, עבור רכב שבבעלותו. "נכה"
אדם אשר רופא הוסמך לאשר נכות על פי דין אישר לגביו בכתב אחת מאלה:
(1) שדרגת נכותו ממגיעה ל-%60 לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה
לערער את מצב בריאותו.
(2) שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסה גלגלים לצורך ניידותו.
(3) שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.
ב. למונחים אחרים בחוק זה תהיה המשמעות שיש להם לפי פקודת התעבורה
אישור נכות בידי רופא שהסמיכה רשות הרישוי (תיקון: תשס"א)

לא ניתן לאשר נכות על פי דין, רשאי רופא שהסמיכה רשות הרישוי לאשר כי מתקיים באדם האמור בפסקה (1) להגדרה "נכה".1ב. תג נכה בסייגים (תיקון: תשס"א)מי שנעשה נכה לראשונה לאחר שמלאו לו 65 שנים לפי אישור של רופא כאמור בסעיף א1, תיתן לו רשות הרישוי תג נכה. ובלבד שכלי הרכב המזכים המצוינים בתג הנכה הם בבעלותו, והשימוש בו יוגבל לנהיגה ברכב בידי הנכה בלבד.
2.א. נכה רשאי להחנות את רכבו הנושא תג נכה (להלן-הרכב),
במקום שאין חניה מותרת בו אם התקיימו כל אלה:
(1) בסמוך למקום האמור, אין מקום חניה מסודר לנכים או שהוא לא היה
פנוי בזמן החניה.
(2) בסמוך למקום האמור לא מצוי מקום אחר שהחניה בו מותרת או שהוא
לא פנוי בזמן החניה.
(3) החניה נעשית באופן שאין בה סיכון לעוברי דרך ואין היא
מונעת מעבר חופשי להולכי רגל, לעגלות ילדים או לעגלות נכים.
(4) החניה אינה גורמת להפרעה ממשית לתנועה.
ב. הוראת סעיף קטן (א) יחולו גם על אדם המתלווה אל הנכה והנוהג
עבורו את הרכב.


3. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 2(א) (3) ו-(4) לא יחול ההיתר שבסעיף 2 על
יה:ח
(1) בתוך צומת או בתחום שנים עשר מטרים ממנו, פרט לקטע שסימנה
רשות תמרור, בתמרור או בסימון על אבני שפה, שמותר לחנות בו.
(2) במקום כניסה לשטח המיועד לחניית כלי רכב.
(3) בתוך מעבר חצייה או בתחום 12 מטרים לפניו.
(4) בנתיב שיועד לתחבורה צבורית ובתחום תחנת אוטובוסים המוגדר
ע"י סימון על פני כביש, ובאין סימון כאמור בתוך 20 מטר לפני
תמרור "תחנת אוטובוסים" ו-20 מטר אחריו, בשני צידי הדרך,
ובלבד שמותר להחנות את הרכב בצד הדרך שממול לסימון על פני
הכביש באותו מקום הוא 12 מטר או יותר.
(5) בתוך תחום תחנת מוניות המסומן בתמרור שהוצב או סומן.
ומן בסימו(6) בתחום שני מטר מברז כיבוי (הידרנט) כאשר התחום מ
על המדרכה או על שולי הכביש או על שניהם, כפי שקבעה
רשות התמרור המרכזית.
(7) בצד רכב אחר העומד או חונה בצידה של הדרך.

4. על אף האמור בסעיף 70א לפקודת התעבורה, לא ינעלו שוטר או גורר מורשה
גלגלי רכב הנושא תג נכה אם הרכב חונה בניגוד להוראות חוק זה,
אולם רשאים הם להזיז את הרכב ובמידת הצורך גם לגררו, אם אופן
חנייתו מסכן עוברי דרך או גורם הפרעה ממשית לתנועה.

א עונשין (תיקון: תשס"א)(I) אדם שאינו נכה ואינו מתלווה לנכה, שהחנה רכב הנושא תג נכה במקום שאין החניה מותרת בו, דינו קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז 1977.

(II) נכה המוסר תג נכה לאדם אחר, שאינו מתלווה לנכה, לשם שימוש בתג האמור לחניה במקום שאין החניה מותרת בו, דינו – קנס כאמור בסעיף קטן (א)

(III) הורשע נכה בעבירה לפי סעיף קטן (ב) רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש אחר, להורות בצו על שלילת זכאותו של הנכה לתג נכה לתקופה שיקבע.

(ד) בסעיף זה "מתלווה לנכה" - אדם המלווה אל הנכה והנוהג עבורו ברכב.

5. שר התחבורה ממונה על חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.


(פורסם בתדמית הנכים 14, מרץ 1994).בקשה לתו חניה לנכה – אגף הרישוי


חוק חניה לנכים, תשנ"ד 1993 (כולל תיקון – ס"ח 1766, 25.12.00)

א. בחוק זה:

ב. תג נכה" – תג שנתנה רשות הרישוי לנכה, הנושא את שם הנכה, את מספר זהותו ואת מספרי הרישוי של עד שני כלי רכב מוכרים.

"נכה" – עיוור ואדם אשר רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין, אישר לגביו בכתב אחת מאלה או אדם שניתן לגביו אישור בכתב כאמור בסעיף 1(א).

· שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.

· שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו.

· שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.

"רכב מזכה" – רכב שלגביו הוכיח הנכה, להנחת דעתה של רשות הרישוי, כי הוא עומד לשימושו האישי דרך קבע.

ב. למונחים אחרים בחוק זה תהיה המשמעות שיש להם לפי פקודת התעבורה.

המבקש לקבל תו חניה לנכה, חייב שיהיה בידו אחד מהאישורים הרפואיים המעידים על נכות:-

א. תעודת עיוור – ממשרד העבודה והרווחה.

ב. אישור לשכת הבריאות או אישור מטעם הרופא המוסמך של מערכת הביטחון בו רשום אחד מאלה:-

1. שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.

2. שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו.

3. הוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.מבקש שטרם מלאו לו 65 שנה וקיבל אישור ממשרד הבריאות שאיננו אישור נכות, ימציא למשרדי הרישוי את המסמכים הרשומים מטה:-

תשובת לשכת הבריאות.

מסמכים רפואיים עדכניים.

צילום רשיון נהיגה של המבקש (במידה ויש בידו).

ניתן לתת תו נכה לשני כלי רכב כאשר התמלא אחד התנאים (כל רכב יכול לענות על תנאי אחר):

א. הרכב רשום על שם הנכה (גם על שם אחרים).

ב. הרכב רשום על שם בן משפחה כלהלן (וגם על שם אחרים) של הנכה:

בן/בת זוג (אם אין רישום בתעודת הזהות, גם לפי מסמך שבו רשום כי השניים חיים כבני זוג במשק בית משותף אך ללא נישואים – הסכמי נישואין, ממון וכד').
או: ההורים (או אחד מהם).
או: בן/בת של הנכה.
עם הצגת תעודת זהות בה רשומה הקרבה המשפחתית.

ג. הרכב רשום על שם המעסיק –

אישור ממקום העבודה שהנכה מועסק על ידו והרכב עומד לרשות הנכה.

ד. הרכב רשום על שם חברת ליסינג –

הסכם חכירה עם הנכה.

כאשר הסכם החכירה הוא עם המעסיק של הנכה יש לצרף גם אישור ממקום העבודה כאמור בסעיף ג'.

ה. הרכב רשום על שם קיבוץ –

אישור ממזכירות הקיבוץ שהרכב ניתן לשימוש הנכה.

ו. הרכב רשום על שם אדם אחר שמסיע את הנכה –

הצהרה בפני עו"ד (או תצהיר בית משפט) של הנכה ושל מי שהרכב רשום על שמו כי בעל הרכב הרשום מעמיד את רכבו לשימושו האישי של הנכה דרך קבע.

למי שנעשה נכה לראשונה לאחר שמלאו לו 65 שנה ומעלה ואין לו אישור נכות מלשכת הבריאות המחוזית / משרד הביטחון / תעודת עיוור, יינתן תו חניה לנכה רק למי שנוהג בעצמו (ויש בידו רשיון נהיגה בתוקף) ורק לכלי רכב בבעלות הנכה.

המבקש יגיש את המסמכים הנוגעים והעדכניים עם רשיון נהיגה בתוקף ועם מסמכי הרכב עד שני כלי רכב הרשומים בבעלותו, למשרד הרישוי המחוזי באזור מגוריו (ניתן לקבל שירות זה גם בסניף הרישוי ברמלה).

להלן הכתובות והטלפונים של משרדי הרישוי המטפלים בקבלת תו חניה לנכה:

משרד רישוי חולון רחוב הלוחמים 1, ימים א-ה, שעות 13:30- 07:30.

משרד רישוי חיפה רחוב יפו 157, בית אמות חיפה, טלפון 8818825 - 04

משרד רישוי באר-שבע שד' שזר 33, בית נועם, באר שבע, טלפון: 6406103 – 07

משרד רישוי ירושלים רח' יפו 97, בניין כלל, ירושלים, טלפון: 6228288 – 02

משרד רישוי תלפיות רח' הסדנא 14, ירושלים, טלפון: 5682222 - 02

מששרד רישוי רמלה רח' הרצל 91, רמלה,

וסניפי הרישוי שבמחוז.

לכל מידע נוסף ניתן לפנות למרכז מידע ארצי – טלפון: 1700-70-43-70
ובמשרד הרישוי מנפיקים תווית נכה זמנית באנגלית שעליה מופיעים ת.ז. של הנכה.
דרכונו. ותאריך יציאה ותאריך חזרה.

תודה לאתר שיל על המידע

 


לצורך כתבה עיתונאית שתעסוק בנושא מפרק הירך MOM (מתכת על מתכת)
והשימוש במפרק דרך משרד הבריאות.
דרושים אנשים שעברו השתלה של מפרק מהסוג הזה.

לפרטים אנא צור/צרי קשר עם עמותת צעדים
בטלפונים: 050-9588022 | 050-3005788
או באימייל:
tzeadim@walla.com

למידע, הכוונה, וייעוץ משפטי
מהעמותה השאירו פרטים:
 

לייבסיטי - בניית אתרים