צעדים - עמותה לחולי ומושתלי מפרקים 

                                                         050-9588022  |  050-3005788 
                                   

כנס צעדים 22  |  סקר  |  
דף הבית >> חניות נכים (חוקים ושינויים בחוק) >> חוק חניה לנכים התשנ"ד – 1993 - טיוטת עקרונות לתיקון החוק
 

הוועדה המייעצת לנציבת השוויון לאנשים עם מוגבלות
ת.ד. 24051 , הר הצופים  ירושלים 91240
טל' 02-5882155  פקס 02-5826166

 


חוק חניה לנכים התשנ"ד – 1993  -  טיוטת עקרונות לתיקון החוק
 

המצב העובדתי

בישראל בתחילת שנת 2007 מצויים בשימוש כ 80,000 תגי נכה. מספר זה  כולל אלפי תגים שהונפקו ע"י רשות הרישוי לאנשים שאין להם צורך לשימוש בתג לאור נכותם וכן אלפי תגים המוחזקים שלא כדין, תגים שנעשה בהם שימוש שלא כדין ותגים מזוייפים.
עקב האמור לעיל נוצר מצב בלתי נסבל של מחסור בחניות נכים זמינות לאנשים שאכן זקוקים להן.
הוועדה המייעצת לנציב שוויון לאנשים עם מוגבלות בישיבתה מיום 28/12/06 דנה בהמלצות ועדת המשנה לנגישות בעניים שינויים  בחוק החניה ובקריטריונים הנוהגים כיום להנפקת תג נכה ומצאה כי חלק מסעיפי החוק בניסוחם הנוכחי, מקנים זכאות לקבלת תג נכה לכאלה אשר אינם זכאים לו על פי מבחן ניידותם.
בשל העמימות הקיימת בחקיקה הנוכחית, הודיעה ד"ר חבקין – הרופאה המחוזית של משרד הבריאות בת"א- כי היא מאשרת הנפקת תגי נכה לכל מי שמגיש בקשה ובלבד שהוכיח כי יש לו 60% נכות מאושרים.
יש להניח כי תופעה זו חוזרת על עצמה  במחוזות האחרים של משרד הבריאות כמו גם הנפקת תגי נכה לאור אישורים שמנפיקים כלאחר יד רופאים שונים בארץ לאור הקלות "להכנס לד' אמות הקריטריונים לקבלת תג נכה".
המלצות הועדה המייעצת הן כדלהלן:

 • סע' 1 (א) לחוק בסיפא להגדרת "תג נכה" :"...ואת מספרי הרישוי של עד שני כלי רכב מזכים."  אופציה זו פתחה פתח להכפלה של מספר תגי הנכה וכלי הרכב המורשים לחנות בחניות נכים.

 הועדה המייעצת ממליצה לבטל אופציה זו ולאפשר הנפקת תג נכה אחד בלבד, למעט מקרים בהם מוסעים ילדים עד גיל 21 ע"י הוריהם ואכן נעשה שימוש קבוע בשני כלי רכב שבבעלות / בחזקתם.

 • סע' 1 להגדרת נכה  מגדיר כנכה "אדם שדרגת נכותו מגיעה ל 60% נכות לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו"

עיננו הרואות כי אין כל קשר בין הגדרה זו לבין בעיית ניידות כלשהי המזכה בתג נכה ובחניה מיוחדת.
הועדה המייעצת ממליצה למחוק סעיף קטן זה מהחוק.

 • סע' 1א -  אם לא די באמור לעיל, בא סעיף זה ומקנה לרופא רשות הרישוי סמכות לאשר נכות מקום שלא ניתן לאשר נכות על פי דין כאמור לעיל.

סעיף זה שערורייתי והוא פתח נוסף ולא מבוטל להיצף בכמויות התגים הלא נחוצים.
הועדה המייעצת ממליצה למחוק סעיף זה.

 

המלצות נוספות  לתיקון חוק החניה

התג

 • תג נכה המונפק על ידי רשות הרישוי הנושא את שם הנכה ומס' ת.ז. שלו ומס'  הרכב הזכאי (ראה להלן)

השימוש בתו

 • חניה במקומות חניה מסומנים לנכים ומתומררים בתמרור כחול  וכ"כ חניה לפי הוראות חוק חניה לנכים)

 

 

הגדרת נכה זכאי

הועדה מצאה לנכון כי במרבית המקרים יש להנפיק את התגים על פי שיוכם של הזכאים לקטגוריה שכבר הוגדרה על ידי המוסדות הרלוונטים כפי שיפורט להלן, זאת להבדיל מהקונספט הנוכחי על פיו יש להמציא אישורי רופא מוסמך.
לאור האמור לעיל, להלן הקריטריונים המוצעים להנפקת תג נכה:

 1. מוגבל בניידותו ומקבל / זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת ניידות בשיעור שלא יפחת מ -  40% .
 2. נושא תעודת עיוור המקבל  דמי ליווי או שהיה זכאי לקבל דמי ליווי למרות שעבר את גיל הפרישה.
 3. נכה צה"ל – בהתאם להסדר הקיים בין אגף השיקום של משהב"ט לבין רשות הרישוי.

4(א)      אדם הסובל מנכות קשה וקבועה המונעת ממנו לחלוטין ללכת או המגבילה אותו בניידותו  כך שאינו יכול ללכת 60 מטר במפלס אופקי ללא צורך בעצירה למנוחה ושוועדת  זכאות (ראה להלן "אישורים לזכאות לתו חניה")  אישרה את זכאותו לתו.
4(ב)      במקרים יוצאי דופן תהיה הועדה מוסמכת לאשר תג נכה לאדם אשר בעת חיפוש מקום חניה מהווה סכנה מיידית ומוחשית לנוהג ברכב ו/או לצד ג' זאת למרות היותו חגור בחגורת בטחון ע"פ חוק.
            הועדה תקבל את החלטתה בעניין זה פה אחד בהסתמך על חוות דעת רפואית של מומחה שתוגש לפי דיני הראיות.
            החלטת הועדה תנומק בכתב.

תג זמני

במקרים מיוחדים העונים לקריטריונים שבסע' 4(א) 4(ב)  הוועדה תהיה מוסמכת לאשר תג נכה זמני לתקופה קצובה שלא תעלה על 24   חודשים ובלבד שתג זה יהיה שונה באופן בולט בצבעו וכן יצוין בו תאריך תפוגתו.

ועדת זכאות

 1. תוקמנה 3- 4 ועדות זכאות מחוזיות (ת"א וגוש דן, צפון, דרום ו י-ם?)
 2. בכל ועדה יהיו 4 חברים  כדלהלן:  
 • רופא מומחה בשיקום העובד במוסד שיקומי מוכר -  יו"ר
 • רופא מומחה בתחום המגבלה – משתתף אד הוק בהתאם להקשר.
 • פיזיוטרפיסט / מרפא בעיסוק, המתמחה בעבודה עם נכים (משתתף אד הוק לפי קביעת יו"ר הועדה)
 • נציג ארגוני הנכים שיבחר ע"י הוועדה המייעצת
 1. הרכב הועדות יאושר ע"י שר התחבורה.
 2. הוועדות תפעלנה במסגרת המוסד לביטוח לאומי/משרד הבריאות/משרד התחבורה  

ותקבלנה שירותי תפעול וגמול השתתפות לחבריה.
       5.   על החלטות הוועדה ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים שבמחוז פעילותה.

 

 

אישורים לזכאות לתו חניה

רשות הרישוי תנפיק תגי נכה לכלי רכב מזכים כמפורט להלן אך ורק בהתאם לאישורים דלהלן:

 • אישור מהמוסד לביטוח לאומי כי המבקש תו חניה מקבל / זכאי לקבל קצבת ניידות של 40% לפחות. 
 • אישור השרות לעיוור במשרד הרווחה על קבלת / זכאות לקבלת דמי ליווי.

 

 • אישור אגף השיקום של משרד הביטחון בהתאם להסדר הקיים עם רשות הרישוי באשר לזכאות נכי צה"ל לתו נכה.
 • אישור ועדת הזכאות  כאמור בסע' 4 להגדרת נכה

 

רכב מזכה

·כלי רכב אחד הנמצא בבעלותו או בשימושו האישי הקבוע של נכה זכאי כהגדרותו לעיל.

 • עד 2 כלי רכב הנמצאים בבעלותם או בשימושם הקבוע של הורים לילד עד גיל 21 העונה לקריטריונים לעיל של נכה זכאי והמשמשים להסעתו.

הליך ההנפקה

 • יבוטלו כל תגי הנכה הקיימים
 • התו החדש יעוצב במתכונת שתאפשר לו להיות  תג בינ"ל  .
 • רשות הרישוי תקבל מהמוסד לביטוח לאומי, השרות לעיוור ומאגף השיקום , משהב"ט את רשימת הזכאים  לתגי נכה.
 • רשות הרישוי תודיע לזכאים על הנפקת התג החדש
 • רשות הרישוי  תנפיק את התג החדש שיהיה שונה וברור להבחנה מהתווים הנוכחיים  ותעבירו בדרך שתיקבע לזכאים

 

תקופת מעבר

תיקבע תקופת מעבר בת 6 חודשים להמשך שימוש בתווים הישנים ולאחריה הם יהיו בטלים.
 
סימון מקומות חנייה פרטיים (קניונים וכיו"ב)
מומלץ לאמץ את הצעת החוק של זבולון אורלב

 

הערה: כל יתר סעיפי החוק שלא היתה לגביהם התייחסות מפורשת במסמך זה ישארו בעינן.
 
 
 
זוהר ג'יניאו (נאור), עו"ד                                                 מרדכי  וירשובסקי,  עו"ד
יו"ר    הועדה    המייעצת                                                  יו"ר ועדת המשנה לנגישות
 


 


לצורך כתבה עיתונאית שתעסוק בנושא מפרק הירך MOM (מתכת על מתכת)
והשימוש במפרק דרך משרד הבריאות.
דרושים אנשים שעברו השתלה של מפרק מהסוג הזה.

לפרטים אנא צור/צרי קשר עם עמותת צעדים
בטלפונים: 050-9588022 | 050-3005788
או באימייל:
tzeadim@walla.com

למידע, הכוונה, וייעוץ משפטי
מהעמותה השאירו פרטים:
 

לייבסיטי - בניית אתרים